Algemene Voorwaarden

1.Algemeen

Op al onze leveringen en diensten zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing.
Koopovereenkomsten worden alleen aangegaan met personen van 18 jaar of ouder.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Optimaal gezond. Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen de klant en Optimaal gezond middels de procedure zoals deze is omschreven, accepteert de klant de voorwaarden.
Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Optimaal gezond zijn overeengekomen.
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.Prijzen

Alle prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
Optimaal gezond heeft te allen tijde het recht de voorwaarden en de inhoud van de Optimaal gezond websites te wijzigen.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan op de website getoonde afbeeldingen of voorbeelden. Typefouten en spelfouten zijn voorbehouden.

3.Verzendkosten

Voor verzending van de artikelen brengt Optimaal gezond portokosten in rekening.
De hoogte van de portokosten is conform de tarieven van Postnl of een vergelijkbare pakketdienst.

3.Betaling

Na een bestelling ontvangt u direct een bevestiging per e-mail met daarin een overzicht van uw bestelling en de totale kosten, inclusief verzendkosten.
Elke bestelling wordt pas geleverd na betaling. Er is een keuze uit de volgende betaalmethoden:

  • Online direct met iDEAL.
  • Online met PayPal.
  • Middels een overschrijving via bankrekening (binnen 7 dagen na de besteldatum)

5.Levering

Alle aanbiedingen van Optimaal gezond zijn vrijblijvend en Optimaal gezond behoudt het recht om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen, productwijzigingen en/of assortimentswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.
Een overeenkomst komt slechts tot stand na betaling van uw bestelling aan Optimaal gezond. Optimaal gezond is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Optimaal gezond dit mee binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling.
De administratie van Optimaal gezond geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan Optimaal gezond verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Optimaal gezond verrichte leveringen.

Bezorging zal plaatsvinden conform de door Postnl of een vergelijkbare pakketdienst gehanteerde levertijden.
De door Optimaal gezond opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.

Optimaal gezond heeft als streven om uw bestelling binnen 1 werkdag aan te bieden bij Postnl of een vergelijkbare pakketdienst.  Als een product niet op voorraad is, wordt de verwachte levertijd aan u medegedeeld. De maximale levertijd is desondanks 30 dagen. Mocht deze levertijd door omstandigheden niet gehaald kunnen worden, dan stelt Optimaal gezond u hiervan tijdig op de hoogte. U heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden of u kunt een nieuwe levertijd met Optimaal gezond overeenkomen, zulks conform de wet kopen op afstand.

Wanneer een bestelling niet bij de klant is afgeleverd, maar wél door Optimaal gezond is verzonden hanteert Optimaal gezond voor binnenlandse zendingen 2 weken, en voor buitenlandse zendingen 4 weken onderzoeks termijn.
Optimaal gezond is niet aansprakelijk voor overschrijding van de aangegeven levertijden of verlies of beschadiging door  Postnl of een vergelijkbare pakketdienst.

6.Reclames en aansprakelijkheid

Optimaal gezond doet er alles aan om u een goed product te leveren. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 7 werkdagen na aflevering aan Optimaal gezond te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is. Optimaal gezond geeft geen geld retour maar in plaats daarvan krijgt u een waardebon die u kunt besteden in de shop. De rechtstreekse kosten van terugzending komen voor uw rekening. Via een e-mail melding aan Optimaal gezond  dient u een retourzending aan te kondigen.

Eventuele gebleken gebreken dient u uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan Optimaal gezond te melden. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Optimaal gezond de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurprijs plus betaalde verzendkosten van verzending daarvan te restitueren. Dit alles zal in overleg met de fabrikant plaatsvinden. Per artikel dient bekeken te worden of u aanspraak kunt maken op garantie. Optimaal gezond zal contact opnemen met de leverancier en daarna samen met u zoeken naar een gepaste oplossing.

Acceptatie van een retourzending of ruiling zal niet plaatsvinden indien het artikel is uitgepakt, maar niet defect is, het artikel gebruikt, maar niet defect is, de koper zelf een gebrek heeft trachten te herstellen of bij schade ten gevolge van oneigenlijk gebruik. Dit ter beoordeling van Optimaal gezond en/of de fabrikant.

7.Aansprakelijkheid

Alle producten die in het assortiment van Optimaal gezond zijn opgenomen zijn zorgvuldig uitgezocht. De afgeleverde artikelen bezitten die eigenschappen die u op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Eventuele klachten kunt u schriftelijk of per mail aan ons voorleggen

De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Optimaal gezond kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. Optimaal gezond is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website.

8.Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Optimaal gezond in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door u dit schriftelijk of via e-mail mee te delen en zonder dat Optimaal gezond gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven en redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Omstandigheden in de zin van dit artikel zijn ondermeer een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.

9.Privacy

Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Optimaal gezond gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.

10.Vragen

Optimaal gezond streeft naar tevreden klanten. Mocht u vragen en/of klachten hebben over de diensten en/of producten dan wordt Optimaal gezond daar graag telefonisch of per e-mail van op de hoogte gebracht.

11.Geschillen

Optimaal gezond zal altijd eerst zelf proberen met u een oplossing te zoeken.
Geschillen tussen de consument en Optimaal gezond inzake te leveren of geleverde goederen en diensten kunnen zowel door u als consument als door Optimaal gezond worden voorgelegd aan een Geschillencommissie.
Uiterlijk drie maanden nadat u de klacht aan Optimaal gezond heeft voorgelegd, dient het geschil schriftelijk bij een Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.